Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Nabór zewnętrzny - praca w Korpusie Służby Cywilnej

INFORMACJA - dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze

 

Komendant Miejski Policji w Mysłowicach poszukuje kandydatów na niżej wymienione stanowisko w korpusie służby cywilnej

 

STARSZY REFERENT do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej i sekretarskiej Wydziału Kryminalnego i Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wymiar etatu 1,0

Liczba stanowisk pracy 1

Miejsce wykonywania pracy:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W MYSŁOWICACH

Ul. Starokościelna 2

41-400 Mysłowice

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zadanie 1: Przyjmuje i ewidencjonuje, kompletuje i rozdziela przesyłki oraz korespondencję wpływającą do wydziału i referatu oraz ją wydaje w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.

Zadanie 2: Przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu przełożonym oraz rozdziela je po dokonaniu dekretacji Naczelnika Wydziału i Kierownika Referatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.

Zadanie 3: Kopertuje, adresuje i przygotowuje do wysyłki korespondencję w celu jej doręczenia adresatom.

Zadanie 4: Sporządza, przepisuje, powiela dokumenty na polecenie przełożonych w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań.

Zadanie 5: Obsługuje komputer i pocztę elektroniczną w celu uzyskania i dostarczania informacji powstałych w toku bieżącej pracy.

Zadanie 6: Obsługuje centralę telefoniczną Wydziału i Referatu oraz kieruje petentów do pracowników kompetentnych w danej sprawie w celu zapewnienia właściwej pracy Wydziału i Referatu

Zadanie 7: Prowadzi terminarz spotkań, narad, informuje o terminach załatwiania spraw oraz zapewnia obsługę organizacyjno-recepcyjną interesantów i gości w celu wsparcia bieżącej pracy Wydziału i Referatu

Zadanie 8: Gromadzi a następnie sporządza spisy dokumentów będących na stanie Wydziału i Referatu jak również przekazywanych przez policjantów w celu przekazania ich do składnicy akt.

Warunki pracy:

- Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno-biurowa związana z prowadzeniem ewidencji i obiegu dokumentów jawnych, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy dziennie, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.

- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy usytuowane jest na trzecim piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo od strony bocznego wejścia do budynku, brak windy, toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyłącznie na parterze budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy;

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: średnie

- doświadczenie: 8 miesięcy w administracji lub pracy kancelaryjno-biurowej

- pozostałe wymagania niezbędne: umiejętność organizowania pracy, umiejętność komunikowania się, umiejętność współpracy

 

Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie: średnie administracyjno-biurowe

- przeszkolenie: obsługa komputera i innych urządzeń biurowych

- szczególne uprawnienia: posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

- języki obce: angielski poziom komunikatywny

- doświadczenie: 2 lata w administracji lub pracy kancelaryjno-biurowej

- pozostałe wymagania dodatkowe: umiejętność szybkiego działania, umiejętność uczenia się i przyswajania nowej wiedzy, umiejętność współpracy

 

Wynagrodzenie:

- miesięczne wynagrodzenie zasadnicze:

2.319,69 zł (dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) zgodnie z przyznanym mnożnikiem kwoty bazowej – 1,2101 służącym do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej,

- dodatek za wysługę lat pracy:

przysługuje w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresu pracy uprawniającego do w/wym. dodatku wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Wymagane dokumenty:

- kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających wskazane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu)

- kserokopia lub skan poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku jego posiadania

- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Termin składania dokumentów:

- 21 maja 2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Zespół Kadr i Szkolenia

ul. Starokościelna 2

41-400 Mysłowice

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:

Komendant Miejski Policji w Mysłowicach  z siedzibą przy ul. Starokościelna 2, 41- 400 Mysłowice.

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Starokościelna 2, 41- 400 Mysłowice, adres e-mail: iod@myslowice.ka.policja.gov.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej ( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska )

Uprawnienia:

  • prawo do żądania od administratora ochrony danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesyłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy winny złożyć w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Mysłowicach lub przesłać na adres: kadry@myslowice.ka.policja.gov.pl  wymagane dokumenty w podanym wyżej terminie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 317-32-18 lub (32) 317-32-19.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 07.05.2019
Data modyfikacji 13.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Mysłowicach
Osoba udostępniająca informację:
Michał Szczęśniak
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Gomółka
do góry